Bước 1: Tải công cụ vận chuyển tại link: http://bit.ly/3sOhCk6

Bước 2: Tải cốc cốc và sử dụng trình duyệt cốc cốc

Bước 3: Xem video hướng dẫn sử dụng